Väggö

Väggö

Väggö naturreservat har sedan länge haft en mycket viktig roll för havsörnens överlevnad i skärgården. Reservatet ligger i Gryts skärgård och är vackert att passera med sina dramatiska klippväggar. Vänligen respektera hastighetsbegränsningarna och tillträdesförbudet.

Väggö ligger i norra delen av Gryts skärgård och är ett naturreservat med sedan länge opåverkad skärgårdstallskog. Hällmarkstallskog dominerar i de höglänta partierna, medan det finns grandominerade partier i sänkor. Det finns även kärr och mossar som ger området drag av Kolmården trots läget mitt ute i skärgården.

På norra delen av Väggö finns rikt inslag av ek och andra ädellövträd liksom en rik markflora av lundtyp. Berggrunden är mager och består till största delen av gnejs. Utmed de östra branterna är berget imponerande högt och stupar brant ned i Östersjön i en markerad sydväst-nordostlig förkastning. Efter reservatets bildande har inget skogsbruk förekommit.

En fornlämning finns längs Väggös östra sida. Det är ett närmast runt röse som är 6-7 meter i diameter och 0,4 meter högt. Stenarna är 0,2-0,5 meter stora och i mittpartiet finns en större fördjupning. Röset ligger i en naturlig svacka på berget.

I reservatet råder tillträdesförbud under perioden 1 februari till 15 augusti. Vänligen respektera hastighetsbegränsningarna och tillträdesförbudet.

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet på Länsstyrelsens hemsida. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Mer information och karta

På Länsstyrelsens hemsida finns mer information om Väggö naturreservat.

Källa: Länsstyrelsen