Stjärnö

Stjärnö

Reservatområdet består av ön Stjärnholmen, en mindre holme, Hingsthagsholmen och angränsande mark på halvön Stjärnö i Kattedalsfjärden vid Valdemarsviken.

Reservatet är kuperat med berg i dagen på många ställen. Nästan hela området är skogsklätt med skog i varierande ålder från äldre, tämligen orörd skog till ungskog och hygge. Stjärnö betas och även övriga delar bär spår av tidigare odling och bete.

Vattenområdet består i sin helhet av grunda bottnar i Kattedalsfjärden. Detta är en nästan avsnörd havsvik som utgör en mycket viktig rastlokal för fåglar och som sannolikt har unika undervattensvärden.

Reservatet har sådan karaktär att inga särskilda anordningar för friluftsliv anlagts.

Mer information och karta

På Länsstyrelsens hemsida finns mer information om Stjärnö naturreservat.

Källa: Länsstyrelsen