Kvädöfjärden

Kvädöfjärden

Kvädöfjärden bildades år 2007 som Östergötlands första marina naturreservat. Reservatet är unikt med sin mosaik av skärgård, barrskog, eklandskap och rikt kulturlandskap. På grunda vatten finns ett spännande växt- och djurliv och viktiga barnkammare för fiskyngel.

Denna del av skärgården har en särskilt fin vattenkvalitet och är ett så kallat referensområde för miljöövervakning av fisk och miljögifter. Här finns inte mindre än 35 fiskarter och 52 olika undervattenväxter, bland annat livskraftiga bestånd av blåstång, ålgräs och kransalger.

Naturreservatet ska bevara sina rika havsmiljöer och en ytterskärgård med äldre barrskogar och kulturlandskap. Områdets orördhet och tysta prägel ska behållas. Syftet ska nås genom att förhindra exploatering och mänsklig påverkan. Reservatet undantas från till exempel muddring, trålfiske och fiskodling. I Licknevarpefjärden råder förbud mot fritidsfiske och att köra med motorbåt.

Ute i övärlden finns ett rikt fågelliv med både flytt- och häckfåglar. Kvädöhalvön har en lång och flikig kust, ofta med höga och klippiga stränder. Här och var finns mjukt rundade klipphällar där det går bra att sola och bada. På södra delarna av halvön växer en orörd och urskogslik barrskog. Skogarnas struktur visar att återkommande skogsbränder förut varit vanligt i trakten. I norr finns värdefulla lövskogar och lundar där ek, hassel och björk växer. Lundarna ligger på en så kallad skalgrusbank.

På Kvädö finns även ett vackert odlingslandskap med skärgårdskaraktär. Ofta är de uppodlade fälten omgivna av en bård med ekskog med artrik flora. Kulturlandskapet vårdas av betande djur. Övärlden öster om Kvädöhalvön består av både trädbevuxna och kala kobbar och skär.

Fågellivet i arkipelagen är rikt med bland annat ejder och svärta. En del av öarna är även fågelskyddsområden med skyltar som anger när tillträdesförbud råder. På Kvädö Rotskär finns stora öppna lavklädda hällmarker. Härifrån har du en storslagen utsikt över den omgivande skärgården.

För dig som besökare

Flera sammanlänkade vandringsleder finns i området och de är även en del av Östgötaleden. Informationsskyltar finns vid parkeringarna och på flera andra platser i reservatet.

Reservatets huvudparkering är vid Ekudden. Här finns fikabord, torrdass och soptunna. Från parkeringen går korta stigar ut till ett vindskydd med eldplats samt en utsiktsplats mot öppet hav. Dessa stigar är tillgängliga för personer med rörelsehinder. Mellan vindskyddet och Ekuddens brygga finns en särskild brygga för dig som kommer med kajak eller kanot. Längst ut vid Ekudden finns relativt goda möjligheter att skåda fågelsträck.

Förutom Ekudden finns ett par mindre parkeringar, en vid infarten till Kvädö gård samt en som ligger innan Kvädö, i anslutning till Licknevarpefjärden där det finns ett utsiktstorn och fikabord. Från utsiktstornet får du en fin vy över fjärden med omgivande skogar och det finns goda chanser att se stora andflockar under flyttningstid.

Torrdass och soptunna finns även på Brånnholmen söder om Kvädö.

Mer information och karta

På Länsstyrelsens hemsida finns mer information om Kvädöfjärdens naturreservat.

Källa: Länsstyrelsen