Kattedals gammelskog

Kattedals gammelskog

Naturreservatet Kattedals gammelskog består till stor del av orörd skärgårdstallskog. Men här finns också områden med gran och lövträd.

En vandring i naturreservatet går över bergknallar och hällmarker täckta av lavar och mossor. Här finns det gott om gamla tallar med vridna knotiga grenar, men även biologiskt intressanta granmiljöer. Dessa miljöer hittar du främst i sänkor och vid blöta kärrkanter. I öster kan du se ut över omgivande kulturmarker i form av beten och strandängar.

Av trädslagen är tall vanligast. Lövträden består framför allt av ek, men även björk och asp. Skogen är cirka 150 år och har i stort sett varit orörd de senaste 50 åren. På marken breder blåbärsris och krusåtel ut sig. Du kan också hitta orkidén knärot och grönpyrola.

Det är gott om död ved i reservatet, stående och liggande i olika stadier av förmultning. Den döda veden är viktig som föda, växtplats eller skydd för många arter. Bland annat har ovanliga insekter som bronshjon och åttafläckig praktbagge hittats.

Till områdets sällsynta arter hör sprickporing, en ticka som bryter ner både liggande och stående träd. En annan är grenskäggslav som växer som långa skägg på gran och lövträd och kan bli upp till 50 cm lång. På fina mossar i den västra delen av naturreservatet växer tall och glasbjörk, skvattram och tuvull. Mossarna är viktiga miljöer för tjäder och andra fåglar. Många arter trivs och häckar i Kattedals gammelskog, bland annat flera arter hackspettar.

Mer information och karta

På Länsstyrelsens hemsida finns mer information om Kattedals gammelskog naturreservat.

Källa: Länsstyrelsen