Fallingeberg

Fallingeberg

Strax öster om sjön Yxningen ligger Fallingebergs naturreservat. Reservatet är ett större område med omväxlande barrskog, där träd i olika åldrar skonats från skogsbruk. Här kan du förundras av en sagolik och orörd skogsmiljö.

På reservatets trädklädda marker växer hällmarkstallskog på höjderna och granskog i sänkorna. I området finns även mindre sumpskogar. Utöver barrskog har skogsområdet även ett stort inslag av grova lövträd.

Många av träden i området är mycket gamla och här och var finns det gott om död ved. Den döda veden erbjuder livsrum åt många arter, bland annat den ovanliga vedsvampen kandelabersvamp som lever på liggande, döda aspar.

I de delar av reservatet där skogen är gles och ljus trivs de trolska hänglavarna. De lever endast i gammal skog, där luftfuktigheten är jämn och hög. Dessa förhållanden hittas endast i skog som har skonats från skogsbruk och andra snabba förändringar under en lång tid.

För dig som besökare

Östgötaleden går rakt igenom reservatet och du kan promenera leden från Svartvik och Karlslund i norr ner till Fallingeberg. Inte långt från torpet Svenssund finns en större kolbotten. Informationsskylt om reservatet finns utmed leden.

Mer information och karta

På Länsstyrelsens hemsida finns mer information om Fallingebergs naturreservat.

Källa: Länsstyrelsen