Ängelholm

Ängelholm

Ängelholms naturreservat i de centrala delarna av Gryts skärgård utgör en mycket typisk del av det som brukar kallas mellanskärgård. Under sommaren är de holmar som har kala klippor attraktiva för bad och solbad.

Det västra reservatområdet består av fyra större holmar: Ramsholmen, Skrocksholm, Lång­holmen och Slingerholmen samt ett 20‑tal mindre holmar och skär. Skogen på Rams­holmen är urskogsliknande och även övriga holmar visar små ingrepp i skogen under senare tid. Kräppelholmarna är fågelskär med en stor koncentration av häckande sjöfåglar. Även andra skyddsvärda fågel­arter kan förekomma i området.

I det östra delen av reservatet ligger öar som till övervägande del består av hällmarker med stallskog. Men i svackor med djupare jordlager växer ek och lind. Öarna är i ofta mycket kuperade, men några undantag finns som till exempel den flacka Ängholmen.

Ängholmen och Hässelö är till stora delar lövskogsbevuxna och betespräglade. Spår av äldre slåtterytor finns även på flera av de andra öarna. De flesta beskogade öarna är relativt opåverkade av skogsavverkningar. Små huggningar till husbehov har dock utförts på de större öarna.

Ängelhoms naturreservat består av två delområden på olika fastigheter och med separata beslut och skötselplaner. Ängelholms naturreservat ingår som del av Natura 2000-området S:t Anna och Gryts skärgårdar.

För dig som besökare

Området kan endast nås med egen båt. Närmaste större hamn är Gryt. Farleden till Fredriksnäs och Strandviken går igenom reservatet.

Mer information och karta

På Länsstyrelsens hemsida finns mer information om Ängelholm naturreservat.

Källa: Länsstyrelsen