Byggnadsminnen och Q-märkt bebyggelse

Länsstyrelsen kan förklara särskilt märkvärdiga byggnader som byggnadsminnen. Kravet är att de är mycket välbevarade eller haft särskild betydelse i ett regionalt eller nationellt perspektiv. Byggnadsminnen har statliga skyddsföreskrifter och regleras i Kulturmiljölagen. I Valdemarsviks kommun finns tre byggnadsminnen; Breviksnäs herrgård, Fågelviks herrgård och Kättilö tullhus.

Kommunen kan Q-märka kulturhistoriskt värdefulla byggnader, tomter och allmänna platser. Detta ger en varierande grad av skydd och regleras i Plan- och bygglagen. I Valdemarsviks kommun finns idag ca 160 Q-märkta hus.